การประชุม Zero Corruption ภายใต้โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2565

23 กุมภาพันธ์ 2565

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการการประชุม Zero Corruption ภายใต้โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2565  รวมทั้งเน้นย้ำเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และปลุกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริตอันเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรให้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร